Beleid inzake persoonsgegevens


Beleid inzake persoonsgegevens

SITECH België, met maatschappelijke zetel te Gontrode Heirweg 148b, 9090 Melle

BTW-nummer :

Directeur publicatie: Stefan Clopterop

Gastheer

Claranet.

Contact Voor alle informatie over de werking of het gebruik van deze site kunt u zich schriftelijk wenden tot de communicatieafdeling van SITECH Belgium op het volgende adres: info@sitech-belgium.com.

SITECH Belgium, (hierna “Bedrijf” of “Wij”), handelend als verantwoordelijke voor de verwerking, wil u graag informeren over de wijze van verwerking (d.w.z. verzamelen, gebruiken en delen) van uw persoonsgegevens via deze website www.sitech-france.com en het gebruik van bijbehorende diensten, bijvoorbeeld: blog, forum, enz, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder: (i) Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden en wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens; ii) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming, hierna de “GDPR”), die op 25 mei 2018 in werking is getreden; en (iii) elk ander normatief besluit, decreet, verordening of bepaling die door een bevoegde nationale of Europese autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens zou worden uitgevaardigd – hierna gezamenlijk de “Toepasselijke Verordening” genoemd.

L’Entreprise est une société du GROUPE MONNOYEUR, un Groupe français dont la société holding est située : 117, rue Charles Michels – 93200 Saint-Denis France.

Wat is het toepassingsgebied van dit beleid?

Het Bedrijf is de beheerder van persoonlijke gegevens (d.w.z. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, aangeduid als een “Data Subject”) over u verwerkt via de Site en voor het gebruik van de Diensten, onder de voorwaarden uiteengezet in dit Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (“Beleid inzake persoonsgegevens”).

Dit Privacybeleid, evenals het Cookiebeleid, dat hier beschikbaar is, geldt voor alle gebruikers, met inbegrip van degenen die de Site en Diensten gebruiken zonder geregistreerd te zijn of zich te abonneren op een specifieke dienst (hierna gezamenlijk “Gebruikers”).

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen wij?

Het Bedrijf verzamelt (1) gegevens die u vrijwillig met het Bedrijf hebt gedeeld en (2) navigatiegegevens met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de Site en Diensten.

In het bijzonder verzamelt de Vennootschap de volgende informatie:

Gegevens die u vrijwillig deelt met het Bedrijf: het Bedrijf kan uw persoonlijke gegevens verzamelen (bijv. voornaam, achternaam, e-mail, adres, telefoonnummer, enz.) wanneer u een verzoek indient via een online formulier op de Site of wanneer u onze Diensten gebruikt.

Navigatiegegevens: Wanneer u de site of diensten bezoekt en gebruikt, kan de onderneming informatie over die bezoeken verzamelen. Om uw verbinding met de Site of Services tot stand te brengen, ontvangen en registreren onze servers bijvoorbeeld informatie over uw computer, apparaat en browser, waaronder, maar niet uitsluitend, IP-adres, browsertype en andere informatie over computersoftware of -hardware. Als u de site of services opent vanaf een mobiele telefoon of een ander apparaat, kan het bedrijf de unieke identificatiecode van het apparaat, geolocatiegegevens en andere identificerende informatie over dat apparaat verzamelen. Informatie kan ook worden verzameld via cookies en andere trackingtechnologieën (zoals browsercookies, retargeting, audience measurement, web beacons en Adobe Flash-technologieën, enz.) Deze technologieën kunnen ook worden gebruikt om informatie over uw gebruik van de Site of Diensten te verzamelen en op te slaan, zoals de pagina’s die u hebt bezocht, de online inhoud die u hebt bekeken, de internetzoekopdrachten die u hebt uitgevoerd en de advertenties die u hebt gezien.

Diensten van derden: De Diensten kunnen verbonden zijn met websites die beheerd worden door derde bedrijven die niet verbonden zijn met de Groep, en kunnen reclame, online inhoud en functies, spelletjes, nieuwsbrieven, wedstrijden of loterijen, of toepassingen ontwikkeld door derde bedrijven bevatten. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke bedrijven van derden. Zodra u de Diensten en/of de Site verlaat of op een advertentie klikt, is het uw verantwoordelijkheid om het toepasselijke privacybeleid voor die andere dienst te controleren.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens voor :

Om u in staat te stellen de Site en de Diensten te gebruiken;

Om onze Diensten en gerelateerde functionaliteiten te evalueren en te verbeteren;

Om uw ervaring met het gebruik van de Site en de Diensten te verbeteren;

Om u klantenondersteuning te bieden en uw vragen te beantwoorden;

Te voldoen aan de belangen van het Bedrijf; in sommige gevallen kan het Bedrijf uw persoonsgegevens bekendmaken, onder meer wanneer het Bedrijf te goeder trouw gelooft dat een dergelijke gegevensverwerking noodzakelijk is om: (i) de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van de Onderneming of haar werknemers, agenten en contractanten (met inbegrip van de uitvoering van onze contracten en gebruiksvoorwaarden) te beschermen, uit te oefenen of te verdedigen; (ii) de veiligheid, privacy en beveiliging van gebruikers van de Site, de Diensten of het publiek te beschermen; (iii) te beschermen tegen fraude of voor risicobeheer;

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (met inbegrip van verplichtingen met betrekking tot de levering van de Diensten en consumenteninformatie), of om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties;

Het uitvoeren van een overeenkomst voor de levering van goederen en/of diensten;

Mits uw toestemming, om commerciële prospectie uit te voeren en uw persoonsgegevens te delen met onze vertrouwde commerciële partners, waaronder andere entiteiten van de MONNOYEUR-groep, zodat zij u commerciële berichten kunnen sturen.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

De doeleinden van de verwerking zoals uiteengezet in paragraaf 3(a) tot paragraaf 3(e) en paragraaf 3(g) van dit beleid inzake persoonsgegevens zijn in beginsel gebaseerd op het legitieme belang van de verantwoordelijke voor de verwerking met het oog op de exploitatie van de site, het beantwoorden van verzoeken van gebruikers en het verlenen van de diensten.

Als uitzondering: als u inlogt op een persoonlijke account/klantengedeelte van de Site, als onderdeel van een dienstencontract met het Bedrijf, is de verwerking van gegevens in deze persoonlijke account gebaseerd op het contract tussen u en het Bedrijf.

Het in punt 3, onder f), van dit privacybeleid genoemde doel van de verwerking is gebaseerd op de naleving van toepasselijke wettelijke en regelgevende verplichtingen;

De in punt 3, onder h), van dit privacybeleid genoemde verwerkingsdoeleinden worden uitgevoerd op basis van uw toestemming, indien vereist.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Het bedrijf bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de in punt 3 hierboven beschreven doeleinden:

Uw gegevens worden opgeslagen:

Voor de duur die strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de Site, de Diensten, of voor de behoeften van de Onderneming, en voor maximaal 3 jaar vanaf hun verzameling bij gebrek aan een contract met de Onderneming;

In geval van het sluiten van een contract of een bestelling, al dan niet in het kader van de Diensten, voor de gehele duur van de contractuele relatie, en vervolgens in een tussentijds archief bewaard voor een periode die overeenkomt met de duur van de eventuele garantie plus de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn (in de meeste gevallen 5 jaar);

In het geval dat het bedrijf aan een wettelijke verplichting moet voldoen, worden uw gegevens verwerkt gedurende de tijd die nodig is om deze verplichting na te komen en zoals voorzien in de wet;

In het kader van commerciële prospectie, 3 jaar vanaf uw laatste contact met de onderneming;

Totdat uw toestemming wordt ingetrokken, indien de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming;

Voor een periode van 25 maanden vanaf de implantatie/creatie in het geval van koekjes.

Hoe verwerken wij uw gegevens?

De gegevens worden zowel handmatig als elektronisch verwerkt en door passende beveiligingsmaatregelen beschermd. Hoewel de Vennootschap passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, verlies, ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging, kan zij niet garanderen dat zij zich tegen alle bestaande IT-risico’s kan beschermen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

In het kader van de in punt 3 van dit beleid inzake persoonsgegevens vermelde verwerkingsdoeleinden worden uw gegevens intern binnen de onderneming meegedeeld, indien nodig binnen de MONNOYEUR-groep, aan de afdelingen klantenservice, marketing/commerce en communicatie. De Vennootschap kan uw persoonsgegevens ook meedelen aan de volgende ontvangers:

Andere entiteiten van de MONNOYEUR-groep ;

Externe dienstverleners, onderaannemers (d.w.z. IT-dienstverleners, dienstverleners in verband met de Diensten – ter illustratie, en zonder beperking, deskundigen, consultants en advocaten, bedrijven die betrokken zijn bij mogelijke fusies, splitsingen of andere transformaties);

Bevoegde nationale autoriteiten: om te voldoen aan de geldende wetgeving en tevens aan elke administratieve of gerechtelijke autoriteit die hierom verzoekt of die er toegang toe nodig heeft in het kader van een eventuele controle of geschil.

Vertrouwde zakenpartners: met uw toestemming.

Worden uw persoonsgegevens naar het buitenland doorgegeven ?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten van de groep MONNOYEUR en aan dienstverleners die in hun naam handelen en in Frankrijk en/of de Europese Unie gevestigd zijn.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan niet-EER-landen.

Minderjarigen jonger dan 15 jaar

De Website is niet gericht op en biedt geen Diensten aan personen jonger dan 15 jaar, en het Bedrijf verzamelt niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 15 jaar of van minderjarigen in het algemeen. 

Veiligheidsmaatregelen

De onderneming treft alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau voor persoonsgegevens te waarborgen, en in het bijzonder om gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, beschadiging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang.

Hetzelfde beschermingsniveau wordt door de Vennootschap contractueel opgelegd aan al haar onderaannemers. Elke werknemer van de Vennootschap die in het kader van zijn of haar functie toegang heeft tot uw persoonsgegevens, verbindt zich ertoe deze strikt vertrouwelijk te behandelen.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen:

Voor de duur die strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de Site, de Diensten, of voor de behoeften van de Onderneming, en voor maximaal 3 jaar vanaf hun verzameling bij gebrek aan een contract met de Onderneming;

In geval van het sluiten van een contract of een bestelling, al dan niet in het kader van de Diensten, voor de gehele duur van de contractuele relatie, en vervolgens in een tussentijds archief bewaard voor een periode die overeenkomt met de duur van de eventuele garantie plus de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn (in de meeste gevallen 5 jaar);

In het geval dat het bedrijf aan een wettelijke verplichting moet voldoen, worden uw gegevens verwerkt gedurende de tijd die nodig is om deze verplichting na te komen en zoals voorzien in de wet;

In het kader van commerciële prospectie, 3 jaar vanaf uw laatste contact met de onderneming;

Totdat uw toestemming wordt ingetrokken, indien de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming;

Voor een periode van 25 maanden vanaf de implantatie/creatie in het geval van koekjes.

Overeenkomstig de toepasselijke verordeningen hebt u, afhankelijk van de situatie, het recht op toegang, rectificatie, uitwissing, beperking, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U hebt ook de mogelijkheid ons uw richtlijnen te sturen om het lot van de u betreffende gegevens te organiseren (bewaring, verwijdering, mededeling aan een derde, enz.) in geval van uw overlijden. U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: info@sitech-belgium.com

Uw bezwaar kan echter in de praktijk en afhankelijk van het geval gevolgen hebben of het onmogelijk maken om rekening te houden met uw verzoek om informatie, registratie of gebruik van de op de Site aangeboden diensten.

U hebt ook het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) in geval van schending van de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016-679 (RGPD) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Wijzigingen en updates

Wij werken ons Privacybeleid regelmatig bij en zullen updates op de Site plaatsen.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 6 september 2022.

Functionaris voor gegevensbescherming

Het bedrijf heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie u contact kunt opnemen als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens en om uw rechten uit te oefenen.

Contactgegevens DPO: DPO Monnoyeur – 117, rue Charles Michels BP 169 – 93208 Saint-Denis Cedex 01